Skip to content

Dla Autorów

Kolegium redakcyjne czasopisma naukowego “Przegląd Strategiczny” zaprasza do współpracy i składania artykułów naukowych oraz recenzji dotyczących współczesnych stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa w aspekcie wewnętrznym i międzynarodowym oraz studiów strategicznych.

Czasopismo naukowe “Przegląd Strategiczny” zaprasza do składania artykułów, których zakres tematyczny mieści się w jednej ze wskazanych sub-dyscyplin: (1) teoria bezpieczeństwa; (2) teoria stosunków międzynarodowych; (3) bezpieczeństwo międzynarodowe; (4) geostrategia; (5) terroryzm i anty-terroryzm; (6) bezpieczeństwo i ekonomia; (7) bezpieczeństwo energetyczne; (8) bezpieczeństwo ludzkie.

Do oceny każdego materiału zgłoszonego do publikacji w czasopiśmie “Przegląd Strategiczny” powoływani są dwaj niezależni recenzenci. Przyjęta w czasopiśmie procedura recenzowania realizowana jest według zasady „double-blind review”, gdzie autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów. Z czasopismem współpracują między innymi recenzenci z: Instytutu Zachodniego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocławskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, oraz recenzenci z Danii, Rosji i Ukrainy.

Czasopismo naukowe “Przegląd Strategiczny” wprowadziło procedury niezbędne do wyeliminowania przypadków naukowej nierzetelności, w szczególności przypadków “ghostwriting” i “guest authorship”. Autor zgłaszający tekst do publikacji jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu tekstu i zadeklarowania iż tekst nie narusza praw osób trzecich. W przypadku tekstów przygotowanych przez więcej niż jednego autora – do przedstawienia wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu

Czasopismo “Przegląd Strategiczny” przyjmuje jedynie zgłoszenia tekstów oryginalnych, które nie były wcześniej publikowane i nie zostały zgłoszone do publikacji w innych czasopismach naukowych lub pracach zbiorowych.

Zgłoszenia tekstów przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: strategi@amu.edu.pl  Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za złożenie, procedowanie, przyjęcie do druku i opublikowanie tekstów zakwalifikowanych do publikacji.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dla autorów oraz procedurą recenzowania tekstów naukowych zgłoszonych do publikacji w czasopiśmie „Przegląd Strategiczny”.

Redakcja czasopisma “Przegląd Strategiczny”, kierując się wytycznymi COPE – Komitetu ds. etyki publikacji, przyjęła zasady etyki publikacji naukowych, które obowiązują autorów zgłaszających teksty do publikacji w czasopiśmie, a także recenzentów i członków kolegium redakcyjnego.

Autorzy tekstów przyjętych do druku zobowiązani są do przesłania na adres redakcji podpisanego oświadczenia o przekazaniu praw autorskich do publikacji, o samodzielnym przygotowaniu tekstu i o jego oryginalnym charakterze.

Autorzy proszeni są o zapoznanie się z zasadami polityki Open Access Policy przyjętymi przez czasopismo.