Skip to content

Plan konferencji pt. POZA OBLĘŻONĄ TWIERDZĘ. INTERDYSCYPLINARNOŚĆ W NAUCE O STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

by Artur Wejkszner on November 8th, 2011

POZA OBLĘŻONĄ TWIERDZĘ. INTERDYSCYPLINARNOŚĆ W NAUCE O STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH
Poznań, 23 listopada 2011
organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych Oddział
w Poznaniu
Zakład Studiów Strategicznych WNPiD UAM

miejsce:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM,
ul. Umultowska 89a


Program konferencji
9.00 otwarcie i powitanie gości konferencji
prof. dr hab. Tadeusz Wallas (Dziekan WNPiD UAM),
prof. zw. dr hab. Edward Haliżak (Przewodniczący PTSM),
prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski (Przewodniczący PTSM Oddział w Poznaniu)
9.20 gość honorowy: Knud Erik Jørgensen, Professor of International Relations, Aarhus University, Chair of the European Consortium for Political Research Standing Group on International Relations, Varieties of Discipline in International Relations

9.50–11.50 sesja plenarna, część I

przewodniczący: prof. zw. dr hab. Andrzej Mania (UJ, INPiSM)

1. prof. zw. dr hab. Janusz Symonides (UW, ISM), Rola Prawa Narodów w rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych
2. prof. zw. dr hab. Edward Haliżak (UW, ISM), Nauka o polityce a badania stosunków międzynarodowych
3. prof. dr hab. Witold Kostecki (UW, WSNSiR), Nauka o stosunkach międzynarodowych a socjologia
4. prof. dr hab. Andrzej Gałganek (UAM, WNPiD), Socjologia historyczna a genealogia międzynarodowości
5. prof. dr hab. Marek Pietraś (UMCS, WP), Znaczenie problematyki ekologicznej dla rozwoju Nauki o stosunkach międzynarodowych
11.50–12.10 przerwa kawowa

12.10–14.00 sesja plenarna,część II

przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Gałganek (UAM, WNPiD)

1. prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz (UW, INP), Teorie stosunków międzynarodowych w strukturze wiedzy humanistycznej: między dziejami ludzkości a dziejami państw i narodów
2. prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes (SGH, KGŚ), Jedność nauki versus wielość nauk
3. prof. zw. dr hab. Beata Ociepka (UWr, ISM), Nowa dyplomacja publiczna: perspektywa teorii stosunków międzynarodowych i komunikowania politycznego
4. prof. dr hab. Jacek Czaputowicz (KSAP), Wyzwania stojące przed dyscyplina stosunków międzynarodowych w Polsce. Czy interdyscyplinarność jest właściwa drogą?
14.00–15.00 obiad
15.00–16.30 panele 1,2,3 oraz dyskusja
Panel 1. O interdyscyplinarności nauki o stosunkach międzynarodowych

przewodniczący: prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski (UAM, WNPiD)
1. dr Łukasz Fijałkowski (UWr, ISM), Konstruowanie bezpieczeństwa – interdyscyplinarne podejście do studiów nad bezpieczeństwem: Szkoła kopenhaska, sekuturyzacja i problem teorii stosunków międzynarodowych
2. dr Witold Sokała (UJK, INP), Za linią frontu, czyli kilka uwag o działaniach specjalnych i o wyzwaniu interdyscyplinarności we współczesnej nauce
3. dr Rafał Ożarowski (UG, IP), Interdyscyplinarność badań nad strategią działania zmilitaryzowanych aktorów niepaństwowych. Przypadek Hezbollahu
4. dr Remigiusz Rosicki (UAM, WNPiD), Siła i walka w stosunkach międzynarodowych – biologiczne interpretacje
5. mgr Rafał Wiśniewski (UAM, WNPiD), Kultura strategiczna, czyli o kulturowych uwarunkowaniach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Panel 2. Granice i przedmiot nauki o stosunkach międzynarodowych

przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Gałganek (UAM, WNPiD)
1. prof. dr hab. Mirosław Sułek (UW, ISM), Prakseologiczna teoria stosunków międzynarodowych
2. dr Bartłomiej Zapała (UJK, INP), Lord David Davies i jego wpływ na początki instytucjonalnej nauki o stosunkach międzynarodowych
3. dr Anna Wojciuk (UW, ISM), Nauka o stosunkach międzynarodowych: między namysłem filozoficznym a metodologią empiryczną
4. dr Iwona Krzyżanowska (UJ, INPiSM), O otwartej przestrzeni nauki o stosunkach międzynarodowych
5. dr Marek Rewizorski (PK, IPSiSM), Granice Zachodu w ujęciu anglosaskiej szkoły stosunków międzynarodowych
Panel 3. Ekonomia a nauka o stosunkach międzynarodowych

przewodniczący: prof. zw. dr hab. Edward Haliżak (UW, ISM)
1. prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska (UEWr, KMSG), Model integracji regionalnej UE i ASEAN w dobie globalizacji
2. dr Ewa Chilimomiuk–Przeździecka (SGH, KGŚ), Metody ekonomiczne w badaniu stosunków międzynarodowych
3. dr Paulina Matera (UŁ, WSMiP), Związki polityki i ekonomii w badaniu stosunków międzynarodowych
4. dr Anna Wróbel (UW, ISM), Geografia ekonomiczna a nauka o stosunkach międzynarodowych
5. dr Karina Jędrzejowska (UW, ISM), Znaczenie ekonomii rozwoju w badaniu stosunków międzynarodowych
16.30–16.50 przerwa kawowa
16.50–19.00 panele 4, 5, 6 oraz dyskusja

Panel 4. Metody i podejścia w badaniu stosunków międzynarodowych.

przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Kostecki (SWPS, WNHiS)
1. dr hab. Artur Gruszczak (UJ, INPiSM), Analiza strumieniowo–węzłowa w studiach nad bezpieczeństwem
2. dr Marcin Grabowski (UJ, INPiSM), Zastosowanie teorii systemowej i jej modyfikacji w badaniu regionu Azji i Pacyfiku w ujęciu trans, między i ponadnarodowym.
3. mgr Mariusz Węgrzyn, System stosunków międzynarodowych. Podejście formalne i holistyczne
4. mgr Tomasz Pawłuszko (UJK, INP), Rozwój teorii systemowych w nauce o stosunkach międzynarodowych
5. mgr Alicja Głuszek (UJ, INPiSM), Realistyczna teoria społeczna Margaret S. Archer i możliwości jej zastosowania w stosunkach międzynarodowych i w badaniach nad polityką zagraniczną
Panel 5. Studia regionalne

przewodniczący: prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes (SGH)
1. prof. zw. dr hab. Ryszard Czarny (UJK, INP), Nauki społeczne w programie badań Dalekiej Północy
2. dr Magdalena Ickiewicz–Sawicka (PB, KEiNS), Rozpad państw postjugosłowiańskich
3. dr Katarzyna Czerewacz-Filipowicz (PB, KEiNS), Efekty integracji regionalnej w państwach Azji Centralnej
4. dr Rafał Wordliczek (UJ, INPiSM), Ewolucja polityki zagranicznej USA wobec krajów Afryki Północnej na przełomie XX i XXI wieku

Panel 6. Stosunki międzynarodowe a inne dyscypliny

przewodnicząca: dr hab. Anna Potyrała (UAM)
1. dr Agnieszka Bógdał–Brzezińska (UW, ISM), Relacja między historia a teoria stosunków międzynarodowych w świetle praktyki dydaktyki 1995–2011
2. dr Joanna Nowakowska–Małusecka (UŚ, WPiA), O potrzebie wyodrębnienia dziecka jako kategorii chronionej MPH
3. dr Tomasz Stępień (PWr, SNH), Kultury, przestrzeń i technologie jako trans dyscyplinarne elementy nauki o stosunkach międzynarodowych
4. mgr Sebastian Żukowski (UAM, WNPiD), „Polityka kwantowa” – metaforyzacja a ontologiczno-epistemologiczne podstawy nauki o stosunkach międzynarodowych
5. mgr Adam Kirpsza (UJ, INPiSM), Korpuskularno-falowa dyplomacja. Próba konstrukcji kwantowego paradygmatu w stosunkach międzynarodowych
19.00 zakończenie konferencji

From → PTSM OwP

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

Uwaga: XHTML jest dozwolony. Twój adres e-mail nigdy nie będzie publikowany.

Śledź komentarze przez RSS